2ehands-zorghulpmiddelen

Opbrengst: "fun" gehandicapte kinderen

Algemene voorwaarden


INHOUD

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 - Het aanbod
Artikel 3 - De prijs
Artikel 4 - Levering en uitvoering
Artikel 5 - Betaling
Artikel 6 - Klachtenregeling
Artikel 7 - Geschillen

Klik hier voor de klachtenprocedure

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer

Stichting 2ehands-zorghulpmiddelen
Reestraat 5, 6562 LJ Groesbeek
Tel.: 06 – 4289 8537
Mail: info@2ehands-zorghulpmiddelen.nl of m.o@upcmail.nl
Triodosbank: NL57TRIO 0198 4236 67
KvK-nummer Centraal Gelderland: 55678262 RSIN: 8518.14.608.

Artikel 2 Het aanbod

1. De artikelen worden in het algemeen gratis geschonken aan de Stichting 2ehands-zorghulpmiddelen. In uitzonderingsgevallen (!) kan tussenhandel worden afgesproken. In dat geval wordt een verkoopcontract ondertekend dat de Stichting als verkopende partij gedurende een periode van 3 maanden het alleenrecht geeft het artikel voor de afgesproken prijs te verkopen.
2. In principe worden artikelen direct in de winkel gekocht. De koper betaalt kontant of maakt het verschuldigde bedrag (vóór het ophalen) over op rekening van de Stichting bij de Triodosbank. Eventueel kan (bij lichte artikelen, zie "praktische zaken") ook tot telefonische aankoop worden overgegaan. De koper maakt de totaalprijs over op de rekening van de Stichting 2ehands-zorghulpmiddelen, en na ontvangst van het geld wordt het artikel verzonden.
3. Het aanbod wordt zo volledig mogelijk geplaatst op internet en nauwkeurig omschreven. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Stichting niet.

Artikel 3 De prijs

1. De verkoopprijs wordt bepaald op grond van wat gezien de (geschatte) aanschafprijs, duur van het gebruik en staat van het artikel reëel lijkt. In geval van tussenhandel wordt de verkoopprijs door de aanbieder vastgesteld, hierin ondersteund door medewerkers van de Stichting 2ehands-zorghulpmiddelen. Gedurende de periode van 3 maanden na acceptatie van het te verkopen artikel wordt de prijs van het aangeboden product niet gewijzigd. Indien nog niet verkocht wordt de verkoopperiode met 3 maanden verlengd, mits aanbieder en Stichting zich in de af te spreken prijs kunnen vinden. Zo niet, dan eindigt het contract en neemt de aanbieder het artikel (op eigen kosten) weer mee naar huis. De aanbieder kan ook besluiten het artikel aan de winkel te schenken, die vervolgens het recht heeft deze schenking al of niet te accepteren.
2. In geval van tussenhandel: Indien een potentiële koper een lager tegenbod biedt wordt dit -indien reëel- aan de aanbieder voorgelegd. Dit zal in het algemeen telefonisch geschieden. De aanbieder wordt aan het mondeling geuite bedrag voor het door hem aangeboden artikel gehouden. Ook is het mogelijk dat de aanbieder –naast de gewenste prijs– een uiterste prijs geeft waarvoor het zorghulpmiddel verkocht mag worden, en is het aan de Stichting 2ehands-zorghulpmiddelen om hiertussen de hoogst mogelijke waarde te verkrijgen.
3. In geval van tussenhandel: Indien alleen de aanbieder en de Stichting 2ehands-zorghulpmiddelen in de verkoop participeren en tenzij anders overeengekomen is MAXIMUM 50% voor de aanbieder van het artikel (en minimaal 50% voor de Stichting). Indien een derde partij in de bemiddeling rond het zorgartikel participeert, bijvoorbeeld doordat een zorginstelling namens eigenaars een artikel inbrengt, worden de opbrengsten uit verkoop middels een nader te bepalen verdeelsleutel tussen de drie partijen verdeeld.
4. De in het aanbod van artikelen genoemde prijzen zijn vrijgesteld van BTW (brief belastingdienst dd. 16-07-2012).

Artikel 4 Levering en uitvoering

1. De Stichting 2ehands-zorghulpmiddelen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van artikelen.
2. De Stichting gaat ervan uit dat kopende partijen de artikelen zelf komen ophalen op een nader af te spreken tijdstip.

Artikel 5 Betaling

1. Vooralsnog wordt waar mogelijk direct in de winkel en cash betaald. We bezitten geen PIN-automaat. Indien op rekening van de Stichting 2ehands-zorghulpmiddelen betaald wordt worden artikelen pas bezorgd of afgegeven nadat door de koper aan de betalingsverplichtingen voldaan is.
2. In geval van tussenhandel: Binnen twee weken nadat een artikel door ons verkocht is wordt het afgesproken deel van de verkoopsom met aftrek van onkosten overgemaakt aan de aanbieder van het artikel.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de Stichting behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 6 Klachtenregeling

1. Stichting 2ehands-zorghulpmiddelen is niet verantwoordelijk voor het zorghulpmiddel zelf. Eventuele problemen met (het gebruik van) het artikel of onvolkomenheden ervan vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Stichting 2ehands-zorghulpmiddelen, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd (zie Klachtenprocedure).
3. Bij de Stichting ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de aanbieder of koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 7 Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de Stichting en de aanbieder of koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de aanbieder of koper en Stichting 2ehands-zorghulpmiddelen over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de aanbieder of koper als de ondernemer worden voorgelegd bij www.degeschillencommissie.nl.
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de aanbieder of koper zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Stichting 2ehands-zorghulpmiddelen heeft voorgelegd.