2ehands-zorghulpmiddelen

Klachtenprocedure

Stichting 2ehands-zorghulpmiddelen streeft naar een goede dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u!
Een gesprek met de betrokken medewerker zal in het algemeen tot een bevredigende oplossing leiden. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat de door ons verkochte zorghulpmiddelen zonder garantie zijn! Zover wij gebreken zien zullen wij u er natuurlijk op attent maken. Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

1. Definities

1.1 Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van de Stichting 2ehands-zorghulpmiddelen.
1.2 Klant
Elke aanbieder of koper van een zorghulpmiddel van Stichting 2ehands-zorghulpmiddelen.

2. Indienen van een klacht

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:
– uw naam, adres en woonplaats
– de datum waarop u uw schrijven verstuurt
– een heldere beschrijving van uw klacht
– eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken
Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen. Uw klacht kunt u sturen naar:

Stichting 2ehands-zorghulpmiddelen
Reestraat 5
6562 LJ Groesbeek

3. Behandeling van uw klacht

Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven er naar dit binnen 15 werkdagen te doen.

4. Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier.